โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
หมู่ที่ 5 บ้านทะเลทรัพย์  ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077 520052
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณวิกา เทศทอง
ครู

นายชีวิน ฮุ่นศิริ
ครูผู้ช่วย